gototopgototop
Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions
ระบบป้องกันอัคคีภัย กับมาตรฐาน NFPA PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 
Administrator | วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฏาคม 2010 เวลา 07:51 น.

ระบบป้องกันอัคคีภัย กับมาตรฐาน NFPA

1) NFPA คืออะไร?  
NFPA เป็นชื่อย่อของ National Fire Protection Association ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ
ปี ค.ศ. 1896 หรือ 108  ปีมาแล้ว เป็นองค์กรชั้นนำของโลกที่สนับสนุนกิจกรรม ด้านการ
ป้องกันอัคคีภัย สำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรที่ประกอบกิจกรรมโดย
ไม่แสวงหาผลกำไร ( Non-Profit Organization ) มีสมาชิกรายบุคคลทั่วโลกกว่า
75,000 ราย และ มีองค์กรทางวิชาชีพ และ ทางการค้าระดับนานาชาติเป็นสมาชิกกว่า
80 องค์กร

ภารกิจหลักของ NFPA คือ จัดทำและสนับสนุนการกำหนดมาตรฐาน ที่พัฒนามาจากสถิติ และ
ข้อมูลความเสียหายจริงของชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากอัคคีภัยและอุบัติภัยต่างๆ ด้วยวิธี
ประชามติ การวิจัย การฝึกอบรม และ การให้ความรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะลดปัญหา และความ
สูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัยและอุบัติภัยต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรโลก

นอกจากนี้ NFPA ยังเป็นแหล่งรวมข้อมูลที่สำคัญด้านความปลอดภัยของสาธารณชน มาตรฐาน
ความปลอดภัยของ NFPA กว่า 300 ประเภท ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ และนำมาใช้
ในกระบวนการก่อสร้างและบริหารจัดการอาคารให้มีความปลอดภัย โดยครอบคลุมตั้งแต่การออก
แบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ จนถึงการดับเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัย


2) การตรวจสอบระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยสำคัญอย่างไร?

การบริหารจัดการอาคารให้ปลอดภัยจากอัคคีภัยนั้น นอกจากการออกแบบและการก่อสร้างที่ถูก
ต้องแล้ว ยังมีกระบวนการที่สำคัญอีกกระบวนการหนึ่งคือ การตรวจสอบระบบความปลอดภัยจาก
อัคคีภัยประจำอาคารโดยหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพหรือบุคคลากรที่ได้รับการอบรมฝึกฝน  การ
ตรวจสอบระบบดังกล่าวต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารอาคารได้ทราบถึงสถานภาพ
ความพร้อมของระบบ เพื่อที่จะสามารถรักษาระดับความปลอดภัยของอาคารมิให้เสื่อมถอยลง


3) ประสิทธิภาพของระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่เสื่อมถอยลงนั้น มีสาเหตุจากปัจจัยอะไรบ้าง? 

- นโยบายการบริหารที่ให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยต่ำ เมื่อเปรียบเทียบ
  กับระบบอำนวยความสะดวก ระบบเทคโนโลยีอันทันสมัย และภาพลักษณ์ของอาคาร

- ระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคาร เสื่อมประสิทธิภาพไปตามระยะเวลา

- ระบบขาดการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและตามกำหนดเวลา อันเนื่องมาจากนโยบายการบริหาร
  จัดการ และคุณภาพของบุคคลากรระดับช่างบำรุงรักษา


4) จากการสังเกตโดยทั่วไปจะทราบหรือไม่ว่าระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคารมีความ
    พร้อมและสามารถทำงานได้ขณะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน?

ระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคารจะทำงานเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น
การสังเกตุ อย่างผิวเผินโดยทั่วไปไม่สามารถที่จะทราบถึงสถานภาพความพร้อมในการ
ทำงานของระบบได้ ซึ่งแตกต่างจากระบบอื่นๆ เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หรือ ระบบ
ปรับอากาศ ที่สามารถทราบถึงความบกพร่องได้เมื่อไฟดับหรือเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ และทดสอบระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอ
 

5) ทำไมจึงไม่สามารถควบคุมการลุกลามของไฟและควันในกรณี “อัคคีภัยโรงแรมรอยัลจอม
    เทียน” เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จนทำให้มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ถึง 91 ศพ?

จากข้อมูลการสอบสวนของ NFPA พบว่า อาคารโรงแรมดังกล่าวเป็นอาคารที่มีการออกแบบ
และติดตั้งระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นกระบวนการปรกตื
ที่ไม่แตกต่างจากอาคารทั่วไป แต่ขาดการตรวจสอบ และ บำรุงรักษาระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
ทำให้ระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยดังกล่าวไม่ทำงานขณะเกิดเหตุ ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แจ้งว่า
ไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัย และไม่มีน้ำในระบบดับเพลิง ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้ไม่สามารถ
ควบคุมการลุกลามที่รวดเร็วของไฟได้ ทำให้เกิดความเสียหายทั้ง 91 ชีวิตที่มิอาจทดแทน และ
ธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู่ต้องเสียหายและหยุดชะงักลง  NFPA ได้สรุปและนำเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่สำคัญข้อหนึ่งคือการตรวจสอบระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคาร

Share
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฏาคม 2010 เวลา 08:00 น.

ถังดับเพลิง

สำนักงานใหญ่ เชียงใหม่ 053 850 209 คูณบุษยา

สาขาย่อย สมุทรปราการ ฝ่ายขายภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง พัทยา จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 082 762 9757 คุณบี

ฝ่ายข่ายกรุงเทพและปริมณฑล สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นนทบุรี ปทุมธานี 082 762 9757 คุณบุษ

ฝ่ายขายภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย กำแพงเพรช แพร่ น่าน 053 850 209 คุณบุษยา

ฝ่ายขายภาคกลาง อยุธยา สระบุรี สุพรรณบุรี 083 548 0881 คุณยุทธ

สามารถจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ เช่น สมุย ภูเก็ต อุบลราชธานี อุดรธานี นครราชสีมา นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

Latest Tags

a b bf2000 c co2 concealed d detector fire pump fireade fireade 2000 fireade2000 jockey pump k nfpa noncfc pendent sidewall smoke test upright กฎหมาย กฏหมาย กด การติดไฟ การทำงาน การเลือกใช้ถังดับเพลิง การใช้ถังดับเพลิง ข้อต่อดับเพลิง ควัน ความร้อน คอนซีล ซีโอทู ซ้อมดับเพลิง ดับไฟ ดึง ถังดับเพลิง ถังดับเพลิง fireade ถังดับเพลิง fireade 2000 ถังดับเพลิงco2 ถังดับเพลิงfireade2000 ถังดับเพลิงสีเขียว ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ถังดับเพลิงโฟม ถังเขียว ทดสอบ นอกอาคาร น้ำมัน ประเภทของถังดับเพลิง ประเภทของไฟ ปลด ปั๊มน้ำดับเพลิง มาตรฐาน มาตรฐาน nfpa ยางรถยนต์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วาล์วดับเพลิง สปริงเกอร์ สปริงเกอร์ดับเพลิง ส่าย องค์ประกอบของไฟ ออกซิเจน อัคคีภัย อัพไรท์ อุปกรณ์ตรวจจับควัน เคมีแห้ง เชืื้อเพลิง แพนแดนท์ โฟโต โรงงาน ในอาคาร ไซส์วอ ไฟประเภทดี ไฟประเภทบี ไฟประเภทวี ไฟประเภทเค ไฟประเภทเอ ไฟอราม
logo footer   Powered by Fasterinter.com - All Rights Reserved