gototopgototop
Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions
อุปกรณ์ดับเพลิง


วิธียืดอายุถังดับเพลิง PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 
ผู้ดูแลระบบ | วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2012 เวลา 18:49 น.

วิธียืดอายุถังดับเพลิง

วันนี้ผมจะมาบอกวิธียืดอายุการใช้งานของถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งกันนะครับ

เพราะส่วนใหญ่หลายท่านซื้อไปตั้งหรือแขวนไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรกับมัน

ซึ่งถังดับเพลิงเคมีแห้งนั้นภายในจะบรรจุ ผงเคมีเมื่อทิ้งเอาไว้นานๆก็จะจับตัว

กันเป็นก้อนและแข็งตัว ทำให้ฉีดไม่ออกหรือฉีดไม่หมดถัง 

วันนี้เรามีวิธียืดอายุเคมีในถังให้ใช้งานได้นานถึง 5 ปีกันเลย


1. ให้ทุกท่านจับที่คับบีบด้านล่างของถังดับเพลิง


2.ค่ำถังดับเพลิงลงโดยให้ด้านคันบีบอยู่ด้านล่าง


3.เอาหูแนบถังดับเพลิงเพื่อฟังเสียงเคมีไหลครับ


4.คว่ำประมาณ 10-15 วินาทีครับแล้วเอาไปแขวนที่เดิม


เพียง 4 ขั้นตอนง่ายนี้ ถังดับเพลิงของท่านก็จะมีอายุยาวนานถึง 5 ปี

ควรทำอย่างน้อย 3 เดือน 1 ครั้งนะครับ ถ้ามีเวลาแนะนำทำเดือนละ 1 ครั้ง ครับ

วันนี้พอเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะเอารูปขั้นตอนมาลงให้ดูครับของเวลาถ่ายรูปก่อนนะครับ


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 มกราคม 2014 เวลา 16:46 น.
 
ถังดับเพลิง FireAde 2000 ถังดับเพลิงที่ให้มากกว่าการดับไฟ PDF พิมพ์ อีเมล
ผู้ดูแลระบบ | วันพุธที่ 14 มีนาคม 2012 เวลา 00:37 น.

ถังดับเพลิง FireAde 2000

ถังดับเพลิง FireAde 2000 ถังดับเพลิงที่ให้มากกว่าการดับไฟ


ไม่ได้เขียนบทความลงเว็บซะตั้งนานวันนี้ผมเลยเข้าไปดูคลิป FireAde 2000 ที่ยูทูปมา

ได้เห้นคลิปใหม่มากมาย ซึ่งแสดงได้ว่า ถังดับเพลิง FireAde 2000 ได้ทดสอบอย่างต่อเนื่อง

จากหลายประเทศ หลายสถาณที่ ซึ่งมีให้เราชมอย่างมากมาย วันนี้ผมจะนำคลิปมาให้ท่านผู้อ่านได้

รับชมกันซัก 1 คลิป เป็นการทดสอบจากเมืองนอกนะครับ ไว้โอกาสหน้าผมจะทดสอบให้ท่านได้เห็นกันบ้าง


JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.


คลิปนี้เป็นคลิปน่ารักๆของถังดับเพลิง Fireade 2000 นะครับเพราะใช้ถังขนาด 2 ปอนด์เท่านั้นครับ

โดยขั้นตอนมีดังนี้ครับ

1.จุดไฟกับกองไม้ นาน 2 นาที แล้วปล่อยให้ลุกไหม้ต่อจนครบ 6 นาที ครับเพื่อให้เข้าลึกไปยังเนื้อไม้ไม่ใช้ไหม้แค่ผืวๆ

ชึ่งถ้าใหม้แค่ผิวจะดับได้ง่ายมากครับ เหมือนเราไม่ได้ดับไม้แต่ดับน้ำมันที่ราดลงไปบนไม้เฉยๆครับ

2.ถึงเวลาของพระเอกของเราครับใช้ถังขนาด 2 ปอนด์ ครับ เจ้าหน้าที่ใช้เวลาดับไฟกองนี้ไม่ถึงนาทีครับ แล้วทิ้งไว้ 3 นาที

ก้สามารถเอามือจับได้แล้วครับ เพราะ ถังดับเพลิง Fireade 2000 สามารถลดความร้อยได้มากว่าน้ำ 20 เท่าครับ


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 มิถุนายน 2014 เวลา 09:06 น.
 
พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯพ.ศ.2554 PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
ผู้ดูแลระบบ | วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2011 เวลา 18:48 น.

16 ก.ค 2554 เป็นวันประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นวันแรกซึ่งทุกท่านควรศึกษาไว้นะครับ สามารถดาว์นโหลดได้ที่ คลิ๊ก

พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้


หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี

เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สารเคมี และสารเคมีอันตรายมาใช้ในกระบวนการผลิต การก่อสร้าง และบริการ แต่ขาดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจควบคู่กันไป ทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และก่อให้เกิดอันตรายจากการทำงาน จนถึงแก่บาดเจ็บ พิการทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือเกิดโรคอันเนื่องจากการทำงานซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นด้วย

ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีหลักการส่วนใหญ่เป็นเรื่องการคุ้มครองแรงงานทั่วไปและมีขอบเขตจำกัดไม่สามารถกำหนดกลไกและมาตรการบริหารงานความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการวางมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเหมาะสม สำหรับป้องกัน สงวนรักษาทรัพยากรบุคคลอันเป็นกำลังสำคัญของชาติ สมควรมีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นการเฉพาะ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ทั้งนี้พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับนี้ ยังมีการกำหนดไว้ใน หมวด ๗  มาตรา ๕๒ ให้มีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน

(๒) พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(๓) ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของภาครัฐและเอกชน

(๔) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ

(๕) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในกฎหมาย

ให้กระทรวงแรงงานจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรี ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ


ทึ่มาของบทความ

http://voicelabour.org/?p=4092


 
ตรุษจีนระวังเพลิงไหม้ PDF พิมพ์ อีเมล
ผู้ดูแลระบบ | วันพฤหัสบดีที่ 03 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 07:55 น.

ตรุษจีนระวังเพลิงไหม้

ปภ. เตือนระวังเพลิงไหม้ช่วงเทศกาลตรุษจีน

                กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนประชาชนระมัดระวังเพลิงไหม้และอุบัติภัยจากประทัดในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปิดวาล์วถังก๊าซและดับไฟให้สนิทหลังประกอบอาหาร จุดธูปเทียนและกระดาษเงินกระดาษทองในภาชนะทนไฟที่สามารถควบคุมการลุกลามของไฟได้ง่าย ห้ามจุดประทัดในบ้านเรือนใกล้สายไฟฟ้า เพราะประกายไฟอาจกระเด็นไปถูกวัสดุที่ติดไฟง่ายทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

นายอนุชา  โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า เทศกาลตรุษจีนหรือเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนในปีนี้ตรงกับช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ซึ่งช่วงดังกล่าวมีสถิติอุบัติภัยสูงกว่าปกติ สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก เนื่องจากตามประเพณีปฎิบัติจะมีการจัดพิธีสักการะบูชาเทพเจ้าและบรรพบุรุษ โดยการประกอบอาหาร

การจุดธูปเทียน การจุดประทัด การเผากระดาษเงินกระดาษทอง และการประดับประดาดวงไฟตามบ้านเรือน เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติภัยที่มักเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเน้นย้ำให้ทุกคนร่วมป้องกันอัคคีภัย

โดยปฎิบัติดังนี้ การประกอบอาหาร เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ก๊าซหุงต้มและวัตถุไวไฟประเภทอื่นๆ ดับไฟและปิดวาว์ลถังก๊าซให้สนิทหลังประกอบอาหาร การจุดธูปเทียนไหว้บรรพบุรุษ ควรจุดในภาชนะที่ทนไฟและดับไฟให้สนิทก่อนออกจากบ้านการเผากระดาษเงินกระดาษทอง ควรเผาในภาชนะที่ปิดมิดชิด สามารถควบคุมการลุกลามของไฟได้ง่าย หรือเผาในที่โล่งแจ้ง ห้ามเผาในบริเวณพงหญ้าแห้งหรือกองกระดาษ เพราะจะทำให้ไฟลุกลามได้ง่ายจนยากต่อการควบคุมเพลิง การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า หมั่นตรวจสอบสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด หากพบว่าชำรุดควรดำเนินการซ่อมแซมทันที ไม่ใช้เครื่องไฟฟ้าติดต่อกันเป็นเวลานาน และก่อนออกจากบ้านควรดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า ปิดสวิตซ์ไฟให้เรียบร้อย เพราะอาจเป็นต้นเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ได้ การจุดประทัด ไม่จุดประทัดภายในบ้านเรือน ใกล้สายไฟ เพราะประกายไฟอาจกระเด็นไปติดวัสดุที่ติดไฟง่ายทำให้เกิดเพลิงไหม้ ห้ามยื่นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเข้าใกล้ประทัดที่จุดแล้ว ให้นำประทัดไปผูกหรือแขวนอยู่กับที่แล้วใช้ธูปต่อ เมื่อจุดติดแล้วให้ถอยห่างจากบริเวณที่จุดในระยะไม่ต่ำกว่า ๑๐ เมตร เพื่อป้องกันเสียงประทัดทำลายแก้วหูและสะเก็ดไฟกระเด็นเข้าตา ทำให้ตาบอด ห้ามจุดประทัดครั้งละจำนวนมากๆ จัดเตรียมถังน้ำไว้ใกล้ๆ หากเกิดเพลิงไหม้จะได้ดับไฟได้ทันท่วงที ที่สำคัญผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานไม่ให้จุดประทัดเล่นอย่างผาดโผน เช่น โยนใส่กัน จุดประทัดในภาชนะประเภทแก้วหรือกระเบื้อง เพราะอาจได้รับอันตรายจากเศษภาชนะที่แตกกระจาย กรณีที่ประทัดดับก่อนระเบิด ควรทิ้งไว้ประมาณ ๑๕ นาที แล้วค่อยจุดซ้ำอีกครั้ง สุดท้ายนี้ หากประชาชนประสบอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนสามารถแจ้งเหตุได้ทางสายด่วนนิรภัย ๑๗๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

และเพื่อเป็นการป้องกันเพลิงไหม้ ทุกๆครัวเรือนครัวจะมีถังดับเพลิงติดบ้านไว้เพื่อเกิดเหตุที่คาดไม่ถึงจะได้นำถังดับเพลิงมาใช้ดับเพลิงได้ทันเวลา

 
การใช้สายส่งน้ำดับเพลิง PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 11
แย่ดีที่สุด 
ผู้ดูแลระบบ | วันอังคารที่ 02 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:57 น.

การใช้สายส่งน้ำดับเพลิง

( Fire delivery hose)

เมื่อไฟลุกไหม้นานกว่า 4 นาที อุณหภูมิความร้อนจะสูงมากขึ้น  การควบคุมไฟจึงต้องมีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  อาทิ

  • สายส่งน้ำดับเพลิง   ( Fire  Delivery Hose)
  • เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire  pump)
  • สายสูบน้ำดับเพลิง (Suction  Hose)
  • ท่อทางจ่ายน้ำดับเพลิง (Fire  Hydrant)


การใช้สายส่งน้ำดับเพลิง

1. ท่าแบกสาย

ลักษณะของท่าแบกสาย  คือยืนท่าตรง โดยให้สายส่งน้ำดับเพลิง วางไว้ที่พื้นด้านหน้าม้วนสายไว้ให้ข้อต่อตัวเมียอยู่ด้านใน

ข้อต่อตัวผู้อยู่ด้านบน และหันเข้าหาตัว  วางอยู่ในตำแหน่งห่างจากปลายเท้าด้านขวาประมาณ  1  คืบ(ครึ่งก้าว)

  • คำบอก-คำสั่ง  “ แบกสาย – ทำ “  ( แบกสาย – คำบอก / ทำ – คำสั่ง )

การปฏิบัติ  ท่านี้มี 3 จังหวะ  ( โดยเริ่มให้ทำปิดจังหวะทีละขั้นตอน  นับ 1..,2…,3…

ก่อนเมื่อเห็นว่าคล่องแล้วจึงให้ทำเปิดจังหวะนับต่อเนื่อง )

1.1  จังหวะ 1 เมื่อได้ยินคำสั่งว่า “ทำ” สิ้นสุดลง ให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าประมาณ 1 ก้าว อย่างรวดเร็ว  แข็งแรง

ร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะตรง (ถ้าวิทยากรบอกให้ทำปิดจังหวะ ก็ต้องนับ ..1 ด้วย)

1.2  จังหวะ 2 ให้ย่อคัวลงนั่งชันเข่า มือทั้งสองข้างจับสายส่งน้ำดับเพลิง ในลักษณะแบมือให้หูข้อต่อตัวเมีย

อยู่ระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้  จากนั้นให้ลุกขึ้นยืน พร้อมแบกสายวางไว้บนบ่าด้านขวา  ร่างกายอยู่ในลักษณะตรง

( พร้อมนับ…2 )

1.3  จังหวะ 3 ให้ลดมือซ้ายเฉียดลำตัวลง พร้อมชักเท้าซ้ายชิดกับเท้าขวาในท่าตรงอย่างรวดเร็ว และแข็งแรง

(พร้อมนับ…3 )


2. ท่าวางสาย

ลักษณะของท่าวางสาย  คือกำลังอยู่ในท่าแบกสาย

  • คำบอก-คำสั่ง  “ วางสาย – ทำ ” ( วางสาย – คำบอก / ทำ – คำสั่ง )

การปฏิบัติ  ท่านี้มี 3 จังหวะ

2.1  จังหวะ 1 เมื่อได้ยินคำสั่งว่า “ทำ” สิ้นสุดลงให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าประมาณ 1 ก้าว พร้อมยกมือซ้าย

จับหูข้อต่อตัวเมียในลักษณะแบบมือให้หูข้อต่ออยู่ระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้ ร่างกายอยู่ในลักษณะตรง ( พร้อมกับนับ…1 )

2.2  จังหวะ 2  ย่อตัวลงนั่งชันเข่า วางสายไว้ด้านหน้าตำแหน่งเดิม แล้วลุกขึ้นยืนตรง ( พร้อมนับ…2 )

2.3  จังหวะ 3 ชักเท้าซ้ายชิ่ดเท้าขวา อยู่ในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็ว และแข็งแรง  ( พร้อมนับ…3 )


3. ท่าส่งข้อต่อ …(เพื่อวิ่งสาย)

ลักษณะของท่าส่งข้อต่อ คือ กำลังอยู่ในท่าแบกสาย

  • คำบอก-คำสั่ง  “ ส่งข้อต่อ – ทำ ”

การปฎิบัติ มี 3 ขั้นตอน

3.1 จังหวะ 1  เมื่อได้ยินคำสั่งว่า “ทำ”  ให้ทำตามจังหวะของข้อ 2.1  ( พร้อมนับ…1 )

3.2 จังหวะ 2 นั่งชันเข่า วางสายไว้ด้านหน้าตำแหน่งเดิม  ใช้มือขวาบิดสายส่งน้ำ ให้ข้อต่อตัวผู้หันออกไปด้านหน้า

(พร้อมนับ…2 )

3.3 จังหวะ 3  ใช้มือซ้ายจับกุมที่หูข้อต่อตัวเมีย   มือขวาจับข้อต่อตัวผู้ และส่งไปให้เพื่อนที่รอรับอยู่ด้านขวามือ

พร้อมกับพูดดังๆว่า “ ข้อต่อ ” ( แทนการนับ 3 )  จากนั้นเพื่อนที่อยู่ด้านหลัง จะเข้ารับข้อต่อตัวผู้ทางด้านขวาของคนส่ง

และใช้เท้าขวาเหยียบสายไว้เพื่อกันไม่ให้สายหลุดมือเพื่อนที่อยู่ด้านหน้าจะยกสายส่งน้ำขึ้นทั้ง 2 มือในลักษณะจับกุม

(ไม่ใช่เสียบนิ้วโป้งและนิ้วชี้แบบท่าแบกสาย) ยกขึ้นระดับหน้าอก  กางข้อศอกทั้ง 2 ข้างออกพร้อมวิ่งสาย(คลี่สาย)

วิ่งไปด้านหน้า โดยให้สายน้ำฯอยู่ด้านขวา ( จะไม่วิ่งคล่อมสายเด็ดขาด)


4. ท่าสวม(ต่อ)ข้อต่อ

  • คำบอก-คำสั่ง  “สวม(ต่อ)ข้อต่อ – ทำ”  ( สวมข้อต่อ – คำบอก / ทำ – คำสั่ง )

การปฏิบัติ  ต่อเนื่องจากการวิ่งคลี่สายออกจนสุด

   • อยู่ในลักษณะท่ายืน โดยก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าประมาณ 1 ก้าว  ย่อเข่าซ้ายลงเล็กน้อย  และให้ขาขวา

เหยียดตรึงไปด้านหลัง

   • มือซ้ายจับที่หัวข้อต่อตัวเมีย ในลักษณะหงายฝ่ามือและหันข้อต่อเข้าหาตัว เหยียดแขนซ้ายให้ตรึง

โดย ใช้หลังมือวางไว้บนหัวเข่าซ้าย

   • มือขวาจับข้อต่อตัวผู้ในลักษณะจับกำคว่ำมือและหันออก  พร้อมต่อข้อต่อทันที หลังคำบอก-คำสั่ง

“สวมข้อต่อ-ทำ”


5.ท่า ปลดข้อต่อ

ลักษณะท่าปลดข้อต่อ จะต่อเนื่องมาจาก ท่าต่อหัวข้อต่อ

  • คำบอก-คำสั่ง  “ปลดข้อต่อ – ทำ”  (ปลดข้อต่อ – คำบอก / ทำ – คำสั่ง)

การปฎิบัติคือ เมื่อได้ยินคำสั่งว่า “ทำ” ให้ยกขาคร่อมสายส่งน้ำฯ  ใช้หัวเข่าทั้งสองข้างหนีบหัวข้อต่อตัวผู้ไว้

ให้แน่นแข็งแรง เท้าตรึงกับที่  ก้มลงเล็กน้อยใช้กำลังมือจับหูข้อต่อตัวเมียทั้งสองข้าง  แล้วถ่างและดันออกจาก

ข้อต่อตัวผู้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการดับเพลิง จะต้องได้รับการฝึกฝนมาจึงจะใช้สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดต่างๆ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แต่ในขั้นตอนการใช้อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องมีสื่อสัญญานมือเพื่อควบคุมน้ำในการดับเพลิง

คู่มือเล่มนี้จึงนำมาลงไว้ให้เพื่อเป็นความรู้เสริมดังต่อไปนี้

สื่อสัญญานมือเพื่อควบคุมน้ำดับเพลิง

1. สัญญาณเปิดน้ำ

ยกมือ(ข้างใดข้างหนึ่ง) ขึ้นเหยียดตรงให้สุดแขน

หันฝ่ามือไปทางผู้รับสัญญาณ


2. สัญญาณเร่งน้ำ

กำมือตั้งตรงด้านข้าง ยกขึ้นลงในแนวดิ่ง


3. สัญญาณเบาน้ำ

เหยียดแขนออกไปด้านข้างขนานกับพื้น

คว่ำมือแล้วโบกขึ้นลงให้เป็นมุมกว้าง


4. สัญญาณตัดน้ำชั่วคราว

ยกมือซ้ายหรือขวาเหยียดตรงเหนือศีรษะ หันฝ่ามือไปทางผู้รับสัญญาณ ยกมือขวา

หรือซ้ายระดับอก คว่ำมือ สับแขนเข้า-ออกจากหน้าอกไปด้านหน้าหลายครั้ง


5. สัญญาณยกเลิกเก็บสาย

ยกแขนกำมือทั้ง 2 ข้าง ยกขึ้นเหนือศีรษะไว้เป็นรูปกากบาท 
หน้า 2 จาก 8

ถังดับเพลิง

สำนักงานใหญ่ เชียงใหม่ 053 850 209 คูณบุษยา

สาขาย่อย สมุทรปราการ ฝ่ายขายภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง พัทยา จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 082 762 9757 คุณบี

ฝ่ายข่ายกรุงเทพและปริมณฑล สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นนทบุรี ปทุมธานี 082 762 9757 คุณบุษ

ฝ่ายขายภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย กำแพงเพรช แพร่ น่าน 053 850 209 คุณบุษยา

ฝ่ายขายภาคกลาง อยุธยา สระบุรี สุพรรณบุรี 083 548 0881 คุณยุทธ

สามารถจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ เช่น สมุย ภูเก็ต อุบลราชธานี อุดรธานี นครราชสีมา นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

Latest Tags

a b bf2000 c co2 concealed d detector fire pump fireade fireade 2000 fireade2000 jockey pump k nfpa noncfc pendent sidewall smoke test upright กฎหมาย กฏหมาย กด การติดไฟ การทำงาน การเลือกใช้ถังดับเพลิง การใช้ถังดับเพลิง ข้อต่อดับเพลิง ควัน ความร้อน คอนซีล ซีโอทู ซ้อมดับเพลิง ดับไฟ ดึง ถังดับเพลิง ถังดับเพลิง fireade ถังดับเพลิง fireade 2000 ถังดับเพลิงco2 ถังดับเพลิงfireade2000 ถังดับเพลิงสีเขียว ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ถังดับเพลิงโฟม ถังเขียว ทดสอบ นอกอาคาร น้ำมัน ประเภทของถังดับเพลิง ประเภทของไฟ ปลด ปั๊มน้ำดับเพลิง มาตรฐาน มาตรฐาน nfpa ยางรถยนต์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วาล์วดับเพลิง สปริงเกอร์ สปริงเกอร์ดับเพลิง ส่าย องค์ประกอบของไฟ ออกซิเจน อัคคีภัย อัพไรท์ อุปกรณ์ตรวจจับควัน เคมีแห้ง เชืื้อเพลิง แพนแดนท์ โฟโต โรงงาน ในอาคาร ไซส์วอ ไฟประเภทดี ไฟประเภทบี ไฟประเภทวี ไฟประเภทเค ไฟประเภทเอ ไฟอราม
logo footer   Powered by Fasterinter.com - All Rights Reserved